Vice PresidentDr. Zubair Shaikh

Vice PresidentDr. Zubair Shaikh

President Muhammad Ali Jinnah University